Comissió d'Igualtat

El Consejo General de la Abogacía Española aposta per la consecució de la igualtat de gènere en l'àmbit de l'advocacia i, per això, entre altres mesures, ha confeccionat i adoptat un Pla d'Igualtat, amb l'objectiu d'assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes i eliminar possibles discriminacions per raó de sexe en el sector de l'advocacia.

Amb data 13 de setembre de 2018 va constituir la Comissió d'Igualtat, amb la participació de la presidenta d'aquest Consejo General, La degana de el Col·legi de Talavera, el secretari general tècnic i diferents tècnics d'aquest Consejo General. Aquest mateix dia van començar els treballs que van culminar amb l'aprovació de el Pla d'Igualtat en la reunió celebrada el dia 24 de gener de 2019

El principi d'igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals, europeus i estatals.

La Unió Europea, a través de l'article 2 de el Tractat de la Unió així com l'article 8 de l'Tractat de Funcionament de la Unió Europea, estableix que la igualtat entre dones i homes, així com l'eliminació de les desigualtats entre tots dos, és un objectiu transversal que s'ha d'integrar en totes les seves polítiques i accions i en les dels seus estats membres.

Al nostre país, la Constitució de 1978 en el seu article 14 declara el dret a la igualtat i la no discriminació per raó de sexe; i per la seva banda, l'article 9.2 consagra l'obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat individual i col·lectiva sigui real i efectiva.

El ple reconeixement de la igualtat formal davant la llei es va completar amb l'aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes (en endavant, LOIEMH).

Fins a 1922 les dones no van ser admeses en l'exercici de la professió de l'advocacia, i no en tots els Col·legis de l'Advocacia. Aquest fet explica el biaix androcèntric que la professió ha tingut i encara segueix mantenint, tot i que en l'actualitat gairebé el 50% del col·lectiu siguin dones. No obstant això, aquesta xifra no és sinònim d'una efectiva equiparació a tots els nivells en l'exercici i en tota l'extensió de la professió, el que es tradueix en un menor pes econòmic, menor reconeixement social, menor prestigi professional, menor presència i participació institucional de les dones advocades.

L'Estatut General de l'Advocacia, aprovat en el Ple d'aquest Consejo General el dia 12 de juny de 2013, recull expressament, en el seu article 97, que "el Consejo General de la Abogacía Española promourà l'adopció per part dels òrgans i administracions competents de totes les accions siguin necessàries per fer eficaç la conciliació de la vida familiar i professional de tots els advocats ". Així mateix, podrà proposar als òrgans competents les modificacions normatives necessàries per aconseguir una plena efectivitat dels drets reconeguts en la LOIEMH.

Amb aquest Pla d'Igualtat, el Consejo General de la Abogacía Española aposta per la integració de la igualtat d'oportunitats i tracte entre dones i homes en tots els seus processos de gestió així com a la seva ferma assentament en la cultura de l'organització, eliminant amb això qualsevol discriminació per raó de sexe.

L'Advocacia institucional aspira a contribuir de manera significativa a la igualtat de gènere en la nostra societat complint el conjunt de mesures previstes en el Pla. En aquest sentit, aquest ha estat dissenyat per convertir el Consell, en col·laboració amb els 83 Col·legis que l'integren, tant en un motor de canvi per a la professió com en un exemple de bones pràctiques en matèria d'igualtat de gènere