Exercici per graduat / llicenciat en Dret a Espanya

Es regula per la Llei d'Accés - Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'Accés a les Professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals - va entrar en vigor el 31 d'octubre del 2011.

L'objecte d'aquesta Llei és regular el títol professional d'advocat, millorant la capacitació dels advocats, per la qual cosa estableix un sistema d'excel·lència que té tres pilars bàsics:

1.- Màster d'Accés a l'Advocacia. Realització d'un curs formatiu específic per adquirir un conjunt de competències professionals específiques.

2.- Desenvolupament d'un període de pràctiques externes.

3.- Examen d'Accés. Realització d'una avaluació de l'aptitud professional prèvia a la inscripció en el corresponent col·legi professional.

Reglament de la Llei d'Accés - Reial Decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament. La Llei 5/2012, de 6 de juliol, de Mediació en Assumptes Civils i Mercantils en la seva Disposició Final Quarta modifica la Llei 34/2006.

La col·legiació és obligatòria per poder exercir l'advocacia a Espanya. La incorporació a un sol col·legi d'advocats és suficient per exercir en tot el territori nacional sent aquest Col·legi el de el domicili professional únic o principal.

Aquest sistema de col·legiació única facilita la mobilitat professional de l'advocat, a l'permetre el lliure exercici en tot l'àmbit estatal sense necessitat de més tràmits que els imprescindibles, i potencia la lliure elecció d'advocat pel client.

Per actuar professionalment en l'àmbit territorial de qualsevol Col·legi diferent a què estigués incorporat, no es pot exigir a l'advocat cap habilitació ni pagament de contraprestacions econòmiques diferents de les que s'exigeixin habitualment als col·legiats de el Col·legi on vagi a intervenir.

Tot advocat incorporat a qualsevol col·legi d'advocats d'Espanya pot prestar els seus serveis professionals lliurement en tot el territori de l'Estat, en la resta dels Estats membres de la Unió Europea i en els altres països, d'acord amb la normativa vigent en destinació a l'respecte pel que fa a Exercici Ocasional i Permanent.

L'exercici de l'Advocacia podrà desenvolupar individualment per compte propi, Com a titular d'un despatx, o per compte d'altri, Com a col·laborador d'un despatx individual o col·lectiu. En aquest sentit, cal fer referència a l' Reial Decret 1331 / 2006, Publicat al BOE de 18 de novembre, de la "relació laboral de caràcter especial dels advocats" que presten els seus serveis en despatxos d'advocats, individuals o col·lectius.

Igualment, els advocats podran exercir l'advocacia col·lectivament, Mitjançant la seva agrupació sota qualsevol de les formes lícites en dret, incloses les societats mercantils, així com associar-se en règim de col·laboració multiprofessional amb altres professionals liberals no incompatibles. Està previst a la Llei 2 / 2007, De 15 de març, de Societats Professionals.