Exercici per europeus amb títol professional de la UE/EEE: Exercici Ocasional

Seria el cas de qui exerceix la professió d'advocat amb caràcter permanent en un altre Estat membre de la UE o de l'EEE i es desplaça ocasionalment al nostre país per realitzar alguna de les activitats següents: consulta, assessorament jurídic o actuació en judici (d'ara endavant denominats advocats visitants”).

És requisit previ estar col·legiat o registrat a l'autoritat competent de l'Estat d'Origen.

És un Dret que emana de la Directiva 77/249 / CEE del Consell de les Comunitats Europees de 22 de març de 1977, dirigida a facilitar l'exercici de la lliure prestació de serveis pels advocats, transposada al nostre ordenament jurídic a través del Reial Decret 607 / 1986, de 21 de març, encaminat a facilitar l'exercici efectiu de la lliure prestació de serveis dels advocats.

Aquest dret s'exerceix mitjançant la Comunicació al Col·legi d'Advocats corresponent al territori on hagin de prestar els seus serveis. Els advocats visitants han de presentar-se davant del Degà de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats i facilitar les dades següents (segons Art. 5 del RD 607/1986):

  • Nom i cognoms
  • Títol professional posseït (segons denominació en idioma de l'Estat d'Origen)
  • Adreça postal del seu despatx permanent (en Estat d'Origen)
  • Organització professional a què pertany (en Estat d'Origen)
  • Adreça postal durant la permanència a Espanya.
  • Si és el cas, nom, cognoms i domicili de l'advocat (col·legiat a Espanya) amb què actuarà concertadament
  • Declaració de no estar sotmés a causa d'incompatibilitat ni d'haver estat objecte de cap sanció amb efectes sobre l'exercici professional.

No és procedent cap tipus de col·legiació o inscripció; en conseqüència, no cal que es pagui cap tipus de quota col·legial.

És obligatori per al Col·legi informar al Consejo General de la Abogacía Española, d'acord amb el RD 607/1986 de 21 de març, quan un advocat comunitari es presenti davant del Col·legi d'Advocats corresponent al territori on hagi de prestar els seus serveis, perquè es dugui a terme un seguiment de les prestacions ocasionals realitzades per aquest advocat a Espanya.

Així mateix, el Col·legi haurà d'informar sobre l'actuació pretesa, si escau i mitjançant ofici, el jutge o president del Tribunal en què haurien d'actuar.

Què hi pot fer un advocat visitant?

Podrà desenvolupar lliurement activitats d'advocats a Espanya en règim de prestació ocasional de serveis, utilitzant el títol professional d'origen, expressat en la llengua de l'Estat de què procedeixen.

Els advocats visitants queden sotmesos al règim disciplinari dels advocats espanyols i exerciran les activitats relatives a la representació i defensa davant òrgans jurisdiccionals i organismes públics en les mateixes condicions que els advocats espanyols, respectant les regles professionals espanyoles, sense perjudici de les obligacions que incumbeixin a l'Estat d'origen, les quals també haurà de complir durant la seva actuació a Espanya, especialment les deontològiques.

Per a l'exercici de les activitats restants, l'advocat visitant queda sotmès a les condicions i regles professionals de l'Estat d'origen, sens perjudici del respecte de les regles que regeixen la professió a Espanya, especialment les que regulen la incompatibilitat, el secret professional, les relacions de companyonia, les prohibicions i la publicitat.

Aquestes regles només són aplicables als advocats visitants si poden ser observades per un advocat no establert a Espanya i només en la mesura que la seva observança es justifiqui objectivament per assegurar l'exercici correcte de l'activitat d'advocat, la dignitat de la professió, el respecte a les incompatibilitats i el compliment de les obligacions fiscals.

Els advocats visitants no podran obrir despatx a Espanya.

La prestació ocasional de serveis comprèn la consulta, lassessorament jurídic i lactuació en judici. Els advocats visitants no podran exercir comeses que comportin l'exercici d'una funció pública o que siguin incompatibles amb el caràcter ocasional dels seus serveis.

Per a les actuacions davant de Jutjats o Tribunals, organismes públics, l'assistència a detinguts o presos i les comunicacions amb presos i penats, l'advocat visitant haurà de concertar-se amb un advocat inscrit al Col·legi al territori del qual hagi d'actuar (Art. 6 del RD 607/1986).

Pel que fa al significat del concepte “actuar concertadament”, no hi ha cap normativa que el desenvolupi. Tot i això, s'entén que es tracta d'una mesura de protecció al client davant la manca de coneixement ple del dret espanyol de l'advocat visitant que porta a terme una prestació ocasional.

Per tant, s'entén per concertació l'acompanyament. Així, l'actuació concertada requereix la presència física d'un company col·legiat a un Col·legi espanyol que pugui assistir i ajudar en el moment a l'advocat visitant.

dit concert haurà de ser comunicat en cada cas al Col·legi d'Advocats davant del Degà del qual s'hagi presentat l'advocat visitant mitjançant escrit subscrit per ambdós professionals, i fer-se constar en totes les actuacions professionals a què afecti.

Com a conseqüència d'aquesta actuació concertada, l'advocat col·legiat s'obliga a acompanyar i assistir a l'advocat visitant a les actuacions professionals, assumint solidàriament les responsabilitats civils o deontològiques en què pogués incórrer.