20 febrer 2024

Un jutjat reconeix la gran invalidesa a un treballador després de ser requerit per un tribunal autonòmic

El Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid ha reconegut a un treballador la Gran Invalidesa per a qualsevol treball, després de ser requerit pel Tribunal Superior de Justicia de Madrid que entrés a valorar la demanda presentada i la situació de l'empleat, segons va informar Economist & Jurist.

Després d'aquesta resolució, el demandant percebrà una pensió vitalícia del 100% de la base reguladora mensual de 808,22 euros, més un complement de 836,73 euros, amb efectes retroactius des que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va desestimar la gran invalidesa.

El demandant va patir un accident cerebrovascular i té reconegut un grau de discapacitat del 75% amb un barem de mobilitat positiu. L'INSS ho va declarar en situació d'invalidesa permanent absoluta. Tot i això, el treballador considerava que la seva situació era de gran invalidesa, al·legant que necessitava l'ajuda d'una tercera persona per als actes essencials de la vida.

En transcórrer un temps sense que l'administració resolgués, el treballador va presentar un escrit davant del Juzgado de lo Social, que va desestimar la demanda perquè va acceptar l'al·legació de l'INSS d'estar fora del termini dels 30 dies següents al silenci de l'INSS, que havia deixat sense resoldre la reclamació prèvia.

L'advocat defensor del treballador, Abelardo Moreno Jiménez, va recórrer davant del TSJ de Madrid invocant la doctrina de la sentència núm. 52/2014 del Tribunal Constitucional. "Aquesta estableix que, davant el silenci de lʻadministració a una reclamació dʻun ciutadà, no pot després exigir-se a aquest que compleixi amb els terminis per demandar, atès que lʻadministració està obligada a resoldre", explica Moreno.

"La sentència reconeix la viabilitat de plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat en relació amb l'article 71.6 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (LRJS) sobre el termini dels 30 dies per interposar demanda", afirma Moreno Jiménez.

Aquest article entra en conflicte amb l'article 9.3 i l'article 24.1 de la Constitució Espanyola pel que fa a l'accés dels ciutadans als tribunals i la tutela judicial efectiva”, considera el lletrat.

"Això representa un obstacle desproporcionat i irraonable per a l'accés dels ciutadans als tribunals quan l'Administració incompleix la seva obligació de resoldre expressament les sol·licituds i les peticions, com va passar en el cas del treballador", argumenta Moreno.

Per Moreno, la sentència protegeix els drets dels treballadors davant d'actes de l'Administració i evita que se'ls imposi una càrrega addicional injustificada. "És un recordatori important del deure i el paper que juga lʻAdministració a garantir el respecte als drets i la justícia en lʻàmbit social", afegeix.

Comparteix: