09 febrer 2024

El Consejo General de l'Advocacia convoca eleccions per cobrir dues places de consellers i conselleres electius

El Ple de l' Consejo General de la Abogacía Española, per acord adoptat en la sessió de 9 de febrer de 2024, ha convocat eleccions per cobrir dues places de consellers i conselleres electius, entre advocats i advocades de reconegut prestigi, com està previst a l'Estatut General de la Abogacía Española.

Les eleccions tindran lloc durant la reunió del Ple del Consell que se celebrarà el 22 de març de 2024, al Saló d'Actes de la seu del Consejo General de la Abogacía Española. Al final de la votació, en què participaran tots els consellers de l'Advocacia, es procedirà al recompte de vots proclamant-se el resultat.

El termini de presentació i recepció de candidatures i documentació exigida expira el 7 de març de 2024 a les 13:00 hores i es lliuraran a les dependències administratives de la Secretaria del Consejo General (Passeig de Recoletos 13), no sent admeses les que es presentin amb posterioritat.

Juntament amb la comunicació de la candidatura, caldrà aportar una certificació expedida pel respectiu Col·legi d'Advocats del candidat/a que acrediti la seva condició d'advocat/ada en exercici i el Col·legi de residència.

Així mateix, es farà constar que el candidat/a no està sotmés a les causes de prohibició, incompatibilitat o incapacitat previstes a l'Estatut General de l'Advocacia.

El Consejo General de l'Advocacia compta amb 12 consellers i conselleres electius, que han de ser advocats de reconegut prestigi, elegits lliurement pel mateix Ple del Consell, i el mandat dels quals té una durada de quatre anys.

Comparteix: