26 febrer 2021

Comunicat de la Comissió Delegada de Deontologia i honoraris d'Col·legi d'Advocats de Madrid

Amb motiu de les diferents manifestacions abocades en mitjans de comunicació i xarxes socials al voltant de la queixa presentada per la Confederació Espanyola de Policia davant la lletrada Bozhidara Alejandra Matamoros Alexandrova, la Comissió de Deontologia i Honoraris de el Col·legi d'Advocats de Madrid realitza les següents aclariments:

1. Col·legi d'Advocats de Madrid, com Corporació de dret públic, té entre les seves competències l'exercici de la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats i col·legiades.

  1. El Col·legi d'Advocats de Madrid ha de garantir el correcte exercici professional per part dels seus membres, no només per salvaguardar els interessos de l'Advocacia en general, sinó també els dels consumidors o usuaris, vetllant perquè els advocats i advocades exerceixin la seva activitat dins de els paràmetres fixats en el Codi Deontològic de la Abogacía Española.
  2. En virtut de tal atribució, el Col·legi d'Advocats de Madrid està obligat a tramitar totes les queixes que rebi de qualsevol persona o entitat que consideri que un advocat o advocada ha trencat les normes deontològiques. La tramitació de la queixa a través del corresponent expedient deontològic, està subjecta als principis de legalitat, tipicitat, proporcionalitat, audiència i contradicció. En definitiva, es tracta d'un procediment profundament garantista que es tramita amb rigor i amb subjecció a la llei; i en el benentès que un "expedient de deontologia" no és sinònim de "expedient disciplinari".
  3. Davant la presentació d'una queixa o denúncia, el Col·legi d'Advocats de Madrid, llevat d'excepcions, sempre obre una informació prèvia - amb abast de diligència informativa - expressament prevista en l'article 91.3 de l'Estatut General de l'Advocacia, que no té naturalesa sancionadora ni forma part d'expedient disciplinari. Aquesta diligència informativa té per objecte determinar si concorren o no elements suficients que justifiquin l'obertura d'un expedient disciplinari per l'òrgan competent (la Junta de Govern) o, si s'escau, l'arxiu de les actuacions. La diligència informativa requereix sentir a l'denunciat sobre la queixa rebuda i no prejutja sobre els fets objecte de denúncia.
  4. Les actuacions deontològiques sempre tenen caràcter reservat i es tracten amb la confidencialitat exigible.

Comparteix: