28 setembre 2021

Advocats no exercents de el Col·legi de Madrid podran defensar assumptes propis

Possibilitar als col·legiats no exercents de l'ICAM l'assumpció de la seva pròpia defensa i la defensa de parents. Amb aquesta finalitat s'ha creat la figura del "col·legiat exercent habilitat", que possibilita als que siguin col·legiats no exercents d'aquesta Corporació "la defensa d'assumptes personals, del seu cònjuge o persona a qui es trobi lligat de forma estable per anàloga relació d' afectivitat, i altres familiars consanguinis en línia recta fins al segon grau ". Així ho va afirmar el degà, José María Alonso, en la sessió de la Junta de Govern celebrada el passat 22 de setembre.

D'aquesta manera, el Col·legi d'Advocats busca resoldre la problemàtica sorgida després de la desaparició de la regulació sobre habilitacions a l'Estatut General de la Abogacía Española, Aprovat per Reial Decret 135/2021, de 2 de març i vigent des del passat dia 1 de juliol.

Per al degà, José María Alonso, aquesta mesura suposa "omplir una llacuna normativa, si bé acotada als que ja formen part del nostre col·lectiu com a no exercents, que els permeti amb caràcter ocasional i ad hoc l'autodefensa i la de persones properes".

Aquesta autodefensa o defensa de familiars fins al segon grau requerirà el pas a la condició d'exercent amb caràcter transitori, si bé es mantindran les quotes corresponents a la categoria de no exercent. Per accedir a l'habilitació, els interessats hauran de fer una sol·licitud expressa adreçada a la Secretaria General de l'ICAM, expressant el tipus de procediment judicial o arbitral de què es tracti, d'estar ja incoat, o el tipus d'acció que es pretengui exercitar.

Si no consta impediment deontològic o pena principal o accessòria judicial desfavorable que impossibiliten l'exercici de l'advocacia, el sol·licitant passarà a la condició de col·legiat exercent amb caràcter transitori i mentre duri el procediment en el qual intervingui. S'entén per tal fins a la fermesa de la resolució que recaigui, si és definitiva i, si escau, a la fase d'execució, llevat que el col·legiat sol·liciti expressament el seu retorn a la categoria de no exercent. L'autorització serà exclusiva i excloent per aquest únic procediment, sense perjudici que, de sorgir un nou procediment en el qual desitgi actuar en la seva defensa o defensa de familiars, pugui perllongar la situació transitòria informant a la Secretaria General de l'ICAM.

L'advocat que exerceixi l'autodefensa o defensa de familiars mitjançant aquest sistema bonificat quedarà exclòs de la pòlissa de responsabilitat civil professional subscrita pel Col·legi en qualitat de beneficiari, i amb subjecció en tot cas a la responsabilitat deontològica, civil i penal fruit de la seva actuació. A més, haurà de signar obligatòriament una declaració responsable, En model normalitzat a l'efecte, declarant l'actuació i assumint els anteriors condicionants.

 

Comparteix: