07 juliol 2023

Ana Isabel Núñez: “Els clients agraeixen l'esforç i la feina que fem”

Justícia Gratuïta

Ana Isabel Núñez advocada del torn d'Ofici a BarcelonaAdvocada de l' Colegio de la Abogacía de Barcelona, Ana Isabel Núñez porta des del 1994 inscrita al torn d'ofici. La seva especialitat és la civil i, concretament, els temes de família.

Per què va decidir inscriure's al Torn d'Ofici?

Quan vaig finalitzar la carrera de Dret vaig decidir inscriure'm pel meu instint vocacional per estar al Torn.

Quin tipus de casos porta?

Els assumptes que solen designar-se per Torn d'Ofici a Civil se centren en temes de desnonaments per manca de pagament, expiració contractual, ocupació, execucions hipotecàries, execucions de títols no judicials i de títol judicial.

Pel que fa als casos de família han augmentat els procediments sobre guarda i custòdia i aliments de parelles de fet. També hi abunden els assumptes sobre execució de títol judicial per impagament de la pensió d'aliments per als fills. I cada cop hi ha menys divorcis, i gairebé inexistents separacions conjugals.

Pot descriure un dia de feina al torn?

Les designes de les especialitats de Civil i Família requereixen una dedicació diària. El dia que rebo una designa em poso en contacte amb el client com més aviat millor per concertar visita al despatx i amb el procurador mitjançant correu electrònic a efectes de notificar qualsevol actuació judicial.

Aquest primer contacte amb el client és molt important per obtenir informació de l'assumpte (ja sigui d'un client demandant o d'un demandat) ja que hi pot haver informació esbiaixada i incompleta. En cas de tenir un client que és el demandat, implica acudir al jutjat per saber l'estat de l'assumpte, demanar dades, veure terminis per contestar, oposar-se, recórrer, etc.

Sol·licito la documentació oportuna i m'apunto els terminis, estudio el tema per buscar la normativa, jurisprudència i doctrina, i examino tota la documentació. Aquest tipus de procediments comporta fixar altres dies de visita, requerir al client el vistiplau dels escrits i actuacions, per a la tramesa al procurador via telemàtica. Al client us comunico les actuacions processals, per correu electrònic, principalment, i preparem junts l'acte de la vista. Quan es dicta la sentència la notifico al client, i si escau, si vol recórrer ho faig constar.

Quines millores necessita el torn d'ofici?

El torn ha de millorar, entre d'altres, la gestió sobre el cobrament de costes quan el beneficiari de justícia gratuïta condemnat a costes passa a millor fortuna dins dels tres anys (art. 36.2 de la Llei 1/1996, de 10 de gener d'assistència) jurídica gratuïta).

Com creu que els clients de la Justícia Gratuïta perceben la feina?

Els clients del Torn d'Ofici, la majoria, solen agrair l'esforç i la feina que faig, i depenent del resultat hi ha qui t'ho agraeix eternament, i altres són conscients de les dificultats de guanyar un plet, gairebé perdut per endavant, per això que valoren que el resultat sigui el menys perjudicial.

Pel que fa a la diferència de tracte, advocat d'ofici o advocat particular?

No puc negar que la primera impressió del client davant de l'advocat d'ofici és de recel. Es creu que el tracte i el treball serà diferent al de l'advocat “de pagament”, però afortunadament aquesta manera de pensar ha anat canviant, la prova és l'augment més gran de sol·licituds i designes que ens arriben.

Un cas que recordarà sempre?

Va ser una de les meves primeres designes del Torn d'Ofici per abús sexual d'un pare a les filles menors i les dificultats que, tant la meva clienta com a mare, i jo com a lletrada vam haver de superar fins a poder protegir aquelles nenes. També recordo diversos temes de dones que han estat maltractades per les seves parelles i que alguna ha tornat a conviure amb el seu maltractador.

Comparteix: